Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky predaja zájazdov:

 1. Úvod
  Cestovná agentúra ENTITA live s.r.o. , (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má riadne spísanú zmluvu o predaji zájazdov. Všetky CK sú riadne poistené a vo väčšine prípadov fungujú na slovenskom trhu viac ako 10 rokov.
  Zájazdy si u nás objednávate za rovnakých podmienok ako u organizujúcich CK!
 2. Objednávka
  Každý klient môže odoslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA nevie v okamihu objednávania zájazdu zákazníkom, či je daný zájazd voľný alebo nie. CA si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri ručnom prepise zájazdu do databázy servera. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré neobsahujú správne údaje, sú rozporuplné, prípadne neúplné i bez odpovede zákazníkovi. Zájazd je možné si objednať i telefonicky na mob.čísle 0948062324 alebo priamo na mail: cestovanie@entita.as
 3. Vybavenie objednávok
  Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA overenie zájazdu a spravidla do druhého dňa uskutoční telefonický kontakt klienta.
  Po dohodnutí podmienok pre rezerváciu zájazdu, vyjasnení nejasností, a po pripísaní dohodnutej čiastky na účet CA (pokiaľ nebolo dohodnuté inak) vykoná CA rezerváciu zájazdu a ďalšie kroky pre Vaše pohodlné odcestovanie.
  V prípade, že to nie je možné - CA bezodkladne kontaktuje zákazníka a dohodne ďalší postup. Upozorňujeme, že hovory s pracovníkmi CA môžu byť v rámci skvalitňovania našich služieb monitorované.
  Pri úspešnej rezervácii je zákazníkovi podľa predchádzajúcej dohody zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď faxom, emailom, poštou alebo kuriérom a to na náklady CA.
  Storno podmienky - viď bod VII.
  Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre klienta záväzné a CA nie je zodpovedná za následky omeškanej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.
 4. Platba
  Za bežné zájazdy objednávané viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšok sumy do plnej ceny zájazdu (podľa podmienok CK).
  Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorazovo v plnej výške uvedenej ceny priamym vkladom na účet CA.
  Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takom prípade sa cestovná zmluva nepovažuje za uzavretú a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.
  Objednávka sa stáva záväznou vo chvíli zaplatenia zálohy
  Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
  poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník
  poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA
  poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA)
  poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA bez ohľadu na príčinu
  Tieto podmienky neplatia, pokiaľ zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a do zahraničia vykonávame len výnimočne a poplatky hradí vždy zákazník.
 5. Cestovné doklady
  Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod. dostane zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca týždeň pred odjazdom a napr. letenky môžu byť odovzdané až priamo na letisku.
 6. Zájazdy na vyžiadanie
  V prípade niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd napr. u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.
 7. Storno podmienky
  Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:
  Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.
  Neskôr podľa storno podmienok danej CK
 8. Reklamácie
  Reklamáciu k Vášmu zájazdu je treba zaslať písomne, prípadne naviac ešte treba pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu, najlepšie potvrdený delegátom CK, fotografie, atď. Všetko je nutné zaslať na e-mail cestovanie@entita.as alebo doporučene na adresu sídla spoločnosti ENTITA live s.r.o, Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov. ENTITA live s.r.o. je cestovnou agentúrou, a teda podľa zákona nezodpovedá za cestovnou kanceláriou poskytnuté služby a tiež nevybavuje ich menom reklamácie. Po prijatí je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť do zákonom stanovenej doby.
 9. Odmietnutie zákazníka
  CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:
  zákazník zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo
  zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná
  zákazník viac než v dvoch prípadoch za sebou bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie
  zákazník vo viac než dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.
 10. Poistenie proti úpadku, Všeobecné podmienky usporiadateľov
  Všetky CK, s ktorými naša CA spolupracuje, majú riadne uzatvorené povinné poistenie proti úpadku cestovnej kancelárie v zmysle zákona č.281/2001 Z.z. Prehľad cestovných kancelárií, ich Všeobecné podmienky a Podmienky poistenia Vám budú zaslané na vyžiadanie spolu s cestovnou zmluvou.
 11. Osobné údaje
  Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko), Vami poskytované pri využívaní tohto serveru a služieb cestovnej agentúry ENTITA live s.r.o., sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov. My si dôvernosť Vašich osobných údajov uvedomujeme a prehlasujeme, že s nimi budeme zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
  Spoločnosť ENTITA live s.r.o. spracúva Vami poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom na cestovanie@entita.as odvolať a ENTITA live s.r.o. údaje bez zbytočného odkladu zlikviduje.
  Spoločnosť ENTITA live s.r.o. prehlasuje, že akékoľvek Vaše údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich len pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov na zlepšenie svojich služieb a na obchodné a marketingové účely spoločnosti ENTITA live s.r.o. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
  Ďalšie spracovanie prebieha len na základe zvláštneho zákona.
  Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve spoločnosti ENTITA live s.r.o, ktorej klientom ste.
  Podľa zákona máte kedykoľvek právo písomne žiadať spoločnosť ENTITA live s.r.o. o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spoločnosť ENTITA live s.r.o. spracúva.